Gå til indhold

Frise Fremtidens SygehuseTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Fremtidens sygehuse


Ærøskøbing Sundhedshus

Sygehuset i Ærøskøbing indeholder på nuværende tidspunkt en række sygehusfunktioner samt en lægepraksis med to læger. Derudover er der i satellitfunktion en dag om ugen også en kiropraktor på sygehuset. Ved etableringen af et sundhedshus på Ærø forventes sygehuset ydermere at komme til at indeholde den kommunale hjemmepleje, sundhedsplejen samt kommunale tilbud indenfor forebyggelse, rehabilitering, rådgivningsfunktioner og arbejdsfastholdelse. Målet er at sammentænke kommunale og regionale opgaver og dermed skabe en synergieffekt. Se projektbeskrivelse af sundhedshuse på Ærø her

Aktørerne vil successivt flytte ind startende primo maj 2012.

Byggeprogram er i maj 2012 godkendt af Region Syddanmark. Der er engageret rådgivere til at forestå brugeranalyse og færdigprojektering. Se resume af byggeprogrammet her

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i maj 2012 frigivet 6,6 mio. kr. til sundhedshuset i Ærøskøbing.

Der er engageret arkitekt Charlotte Folke til færdigprojektering, udbud og gennemførelse af projektet.

Der har den 16-10-2012 været afholdt licitation for sundhedshuset på sygehusenheden Ærø og for sundhedshuset i Marstal. For sundhedshuset på sygehusenheden Ærø overskred licitationen anlægsrammen med 1,9 mio. kr., som primært vedrører etablering af terapibygningen. Der har været afholdt licitation for Sundhedshuset i Marstal, der synes at kunne rummes inden for rammen og giver samtidig mulighed for at overføre et beløb til Ærøskøbing-projektet.

I november 2012  arbejdedes der med at justering i arbejderne med etablering af de to sundhedshuse, så udgifterne kunne være inden for den samlede ramme på 10 mio. kr. (se ansøgningen her). Dette lykkedes, således at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 10-12-2012 godkendte, at

  • at der sker en omrokering af midlerne indenfor den afsatte ramme på 10 mio. kr., således at der ift. det tidligere godkendte  budget overflyttes 1.084.209 kr. fra Marstal- til Ærøskøbingsprojektet. Det betyder, at bevillingen overordnet fordeler sig på 2.315.791 kr. til sundhedshuset i Marstal (Ærø Kommune) og 7.684.209 kr. til sundhedshuset på sygehusenheden Ærø (Region Syddanmark).
  • den reviderede tidsplan, hvoraf det fremgår, at sundhedshuset i Ærøskøbing vil være færdig primo juni 2013 og Marstal medio 2013.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentation fra Region Syddanmark, som skal påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet herunder afslutning af de enkelte byggefaser. Sker der afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

Der er i december 2012 indgået aftale mellem Ærø kommune og Region Syddanmark om huslejeniveau, hvor parterne er enige om, at der med udgangspunkt i regionens beregnede husleje på 0,2 mio. kr. pr. år indgås aftale om erhvervslejemål på sygehusenheden Ærø. Beregningen er sket på markeds vilkår. I dette beløb er ikke inkluderet udgifter til drift (ejendomsskat, forsikring mm) og forbrug (vand, varme og el).

Udlejningen sker uden momsbetaling. Det betyder, at Regionen af huslejeindtægten på 0,2 mio. kr. skal betale 7,5 pct.  til momsafregningspuljen. Det anbefales, at denne afgift tages af huslejeindtægten og ikke pålægges lejeren som en udgift, lejeren skal betale. Man er opmærksom på, at OUH i andre sammenhænge har anden praksis og opkræver afgiften hos lejeren.

Rejsegilde var der rejsegilde på Sundhedshuset. Læs mere her.
 

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 10-4-2013
Sundhedsplanlægning og Projektorganisation for byggeri

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email:fremtidenssygehuse@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00 | Tilgængelighedserklæring